O NAS

Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije (DSICGEOS) je bilo ustanovljeno leta 2003 z namenom združevanja sodno zapriseženih izvedencev in cenilcev geodetske stroke, izmenjavi izkušenj pri delu s sodišči in posledično zagotavljanja višjega nivoja strokovne pomoči sodnikom.

Pri preverjanju strokovnega znanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev društvo tvorno sodelujemo z Ministrstvom za pravosodje in Centrom za izobraževanje v pravosodju.

S pobudami in priporočili v zvezi z delom sodnih izvedencev sodelujemo pri spremembah obstoječe in prihajajoče zakonodaje, ki se pripravlja na resornem področju Ministrstva za okolje in prostor in na Ministrstvu za pravosodje.

S predsedniki in predsednicami sodišč skupno rešujemo problematiko, ki se pojavlja v zvezi z izvedeniškim delom sodnih izvedencev in cenilcev.
Člane redno seznanjamo o delu društva, ažurni problematiki in novostih pomembnih za izvedeniško delo.

Vsaj enkrat letno organiziramo strokovno izobraževanje za člane društva.

Skrbimo, da naši člani nudijo najvišjo strokovno raven pomoči vsem nivojem sodišč v Republiki Sloveniji in drugim državnim institucijam v Republiki Sloveniji.

Pravilnik o zasebnosti in varstvu podatkov:

Pravilnik o zasebnosti

Izjava o varovanju osebnih podatkov

 

 

 

Na podlagi določil Zakona o društvih (ZDru-1, UL RS 61/2006, 58/2009) člani društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije na zboru članov dne 29.5.2014 ter sprejmejo naslednji

TEMELJNI AKT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV GEODETSKE STROKE SLOVENIJE (v nadaljevanju besedila: DSICGEOS). Sedež društva je v Ljubljani.

2. člen
DSICGEOS je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki je ustanovljeno zaradi skupnih interesov njegovih članov, opredeljenih v tem aktu in v skladu z zakonom. Deluje v skladu z ustavo in zakoni Republike Slovenije ter s tem temeljnim aktom.

3. člen
DSICGEOS je pravna oseba zasebnega prava.
DSICGEOS zastopa zastopnik društva, ki se imenuje predsednik DSICGEOS, v njegovi odsotnosti pa namestnik.

4. člen
DSICGEOS ima svoj znak in pečat, ki je okrogle oblike s premerom 3,5 cm z napisom »Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije« ob krožnem robu in z likom tehtnice v sredini.

5. člen
Delovanje DSICGEOS je javno. Podatki, vpisani v register društev so javni.

DSICGEOS se lahko vključuje v druge sorodne asociacije.
DSICGEOS se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, določenimi v tem temeljnem aktu.

Javnost dela DSICGEOS zagotavlja z obveščanjem članov, objavljanjem vabil, zapisnikov, organiziranjem posvetovanj in tiskovnih konferenc, izdajanjem publikacij in drugimi oblikami javnega delovanja članov DSICGEOS.

Za zagotovitev javnosti delovanja DSICGEOS in informiranje so odgovorni predsednik DSICGEOS, predsednik nadzornega odbora, predsednik častnega razsodišča, predsednik komisije za sodne izvedence in tajnik DSICGEOS.

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOST DRUŠTVA

6. člen
Osnovni namen DSICGEOS je prispevati k čim višji stopnji strokovne ravni sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke.

Osnovni namen DSICGEOS uresničuje z naslednjimi nalogami:
– povezati posamezne strokovnjake tehničnih strok, ki izvajajo izvedenska mnenja v stanovsko organizacijo,
– sodelovati z Ministrstvom za pravosodje pri pripravi izpitnih programov, nalog in postopkov pri podeljevanju nazivov sodnim izvedencev in cenilcev geodetske stroke;
– sodelovati z državnimi institucijami pri pripravi strokovnih stališč in kriterijev na področju sodnega izvedeništva;
– nuditi pomoč sodiščem ali upravnim organom pri izbiri strokovno primernih sodnih izvedencev na posameznem področju,
– nuditi strokovno pomoč sodišču pri presoji kakovosti opravljenih nalog sodnih izvedencev v konkretnih primerih,
– dvigniti strokovno raven z organiziranim stalnim izobraževanjem in preverjanjem znanja članov,
– sodelovati pri izdelavi in uveljavljanju standardov stroke in usklajevanju domačih standardov s tujimi in mednarodnimi,
– uveljavljati merila s predpisanimi standardi stroke,
– uveljavljati etična načela in etični kodeks, ki ga sprejmejo člani DSICGEOS,
– poenotiti metode, pristope, izvedbe in izdelave izvedeniških mnenj,
– sodelovati pri izdelavi in uveljavljanju tarife za storitve sodnih izvedencev,
– izdajati stalne in občasne strokovne publikacije, s področja izvedeništva in cenilstva geodetske stroke.

Dejavnosti, navedene zgoraj, opravlja DSICGEOS nepridobitno.

III. ČLANSTVO

7. člen
1. Članstvo v DSICGEOS-u je osebno in prostovoljno.
2. Člani DSICGEOS-a so lahko sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke, imenovani z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije ali tisti sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke, ki so bili imenovani z odločbo pristojnega sodišča.

Član društva ob vstopu v društvo podpiše pisno izjavo in se zaveže, da bo deloval v skladu s temeljnim aktom društva in etičnim kodeksom ter plača članarino. Častni član DSICGEOS lahko postane tudi oseba, ki ni državljan Republike Slovenije.

Vsak član, ki izpolni pogoje po tem členu, se vpiše v evidenco članov DSICGEOS, ima glasovalno pravico na glasovanjih v dejavnostih DSICGEOS in pravico biti izvoljen v organe DSICGEOS.

8. člen
Članstvo v DSICGEOS-u se vodi po naslednjih vidikih:
– aktivni član
– neaktivni član
– častni član.

9. člen
Članstvo v DSICGEOS-u preneha:
– s pisno ali ustno izjavo člana o izstopu,
– z izključitvijo člana zaradi hujših kršitev temeljnega akta ali če o izključitvi odloči častno razsodišče,
– s črtanjem iz društva če je neaktiven več kot 2 (dve) leti. O črtanju iz seznama odloča zbor članov na predlog upravnega odbora.
– s smrtjo.

Članstvo v DSICGEOS preneha s črtanjem iz seznama članov pri neizpolnjevanju sprejetih dolžnosti ali obveznosti plačila članarine za tekoče leto in preteklo leto po preteku 30 dni od prejetega opomina.

10. člen
Pravice članov DSICGEOS so:
– da sodelujejo pri delu v društvu in njegovih organih,
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– da dajejo pobude in predloge organom društva,
– da so deležni bonitet v skladu s pravili in sklepi organov društva,
– da prejemajo nagrade in priznanja za delo,
– da so seznanjeni z delom in finančno materialnim poslovanjem društva.

11. člen
-da opravljajo delo sodnega izvedenca in cenilca geodetske stroke z vso strokovno in moralno odgovornostjo, v skladu z etičnim kodeksom in predpisi, ki urejajo to področje dela,
– da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
– da upoštevajo pravila društva in sklepe organov društva,
– da priznavajo in izvajajo sklepe častnega razsodišča v primeru presoje njihovega dela,
– da obnavljajo, dopolnjujejo in preizkušajo svoje znanje na področju svoje strokovne usposobljenosti,
– da sprejemajo pravila, metode in načine, za katere skupno ugotovijo, da pomenijo napredek v izvajanju njihove dejavnosti,
– da skrbijo za svoj strokovni ugled in ugled Društva,
– da obračunavajo svoje storitve v skladu s tarifami na področju geodetske stroke,
– da redno plačujejo članarino DSICGEOS-u.

IV. ORGANIZACIJA DSICGEOS-a

12. člen

Organi DSICGEOS so:
– zbor članov,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče,
– komisija sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke.

V. ZBOR ČLANOV
13. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga predstavljajo vsi člani društva. Vsi organi društva so za svoje delo odgovorni zboru članov.

14. člen
Zbor članov voli člane organov društva. Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih oziroma navzočih članov. Za sprejem in spremembe temeljnega akta in drugih aktov društva ter za sprejem sklepa o ukinitvi društva je potrebna dvotretinska večina glasov navzočih članov.

15. člen
Volitve organov so praviloma javne, zbor članov pa lahko odloči, da so tajne.

16. člen
Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni ali izredni zbor članov sklicuje zastopnik društva, upravni odbor ali vsaj 1/5 vseh članov najmanj 15 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda.

Redni zbor članov mora biti sklican vsaj enkrat letno.

17. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov društva. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar je zbor članov sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov. V nasprotnem primeru se zbor članov preloži na kasnejši termin, toda največ za mesec dni.

18. člen
Zbor članov odpre zastopnik društva in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva, ki vodi sejo. Zbor članov izvoli tudi ostale potrebne delovne organe (verifikacijsko komisijo, volilno komisijo, overovatelje zapisnika…).

19. člen

Pristojnosti zbora članov so:

– sklepa o dnevnem redu zbora članov,
– sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljni akt in druge akte društva,
– razpravlja o delu in poročilih organov društva,
– sprejema in potrjuje poročila o delu organov društva,
– sprejema dolgoročne in kratkoročne programe dela društva in odloča o vseh vprašanjih v skladu s tem temeljnim aktom,
– voli in razrešuje zastopnika društva, člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, komisije za sodne izvedence, tajnika in blagajnika društva,
– podeljuje priznanja zaslužnim članom in imenuje častne člane,
– sklepa o finančnem načrtu in potrjuje zaključni račun,
– odloča o drugih vprašanjih, ki zadevajo organizacijo društva, npr. članstvo v mednarodnih, tujih in domačih društvih oziroma zvezah,
– odloča o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na organe društva,
– odloča o prenehanju delovanja društva

20. člen
O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše zastopnik društva in dva overovatelja zapisnika.

V. UPRAVNI ODBOR

21. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, strokovno tehnične, upravne in administrativne naloge v skladu s sklepi zbor članov. Upravni odbor ima tri člane. Predsednik upravnega odbora je hkrati zastopnik društva. Mandatna doba članov upravnega odbora in predsednika je dve leti, število mandatov ni omejeno.

22. člen
Naloge upravnega odbora društva so:
– pripravljanje predloga temeljnega akta in drugih aktov društva ter njihovih sprememb,
– izvajanje sprejetega letnega programa in ostalih sklepov, sprejetih na skupščini društva,
– zastopanje in predstavljanje društva,
– organiziranje poslovanja društva,
– gospodarjenje s premoženjem društva,
– organizacija finančno materialnega poslovanja društva,
– pripravljanje predloga finančnega načrta in zaključnega računa,
– določanje višine članarine,
– sklepanje pogodb,
– pripravljanje programa in izdelava poročil,
– sprejemanje novih članov in sprejemanje sklepov o prenehanju članstva,
– tekoča opravila za delovanje društva
– pripravlja predloge za priznanja in imenovanja častnih članov,
– odloča o strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju svojih članov,
– imenuje delegate v organe organizacij s katerimi je povezano društvo,
– predlaga zboru članov sprejem morebitnih sprememb in dopolnitev tega temeljnega akta.

Društvo zastopa zastopnik društva ali (od njega) pooblaščeni člani upravnega odbora neomejeno.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva. Sklepi upravnega odbora so sprejeti, če jih sprejme večina navzočih članov.

23. člen

Naloge predsednika upravnega odbora društva so:

– zastopa in predstavlja društvo,
– sklicuje vodi seje in organizira delo upravnega odbora društva.

VI. NADZORNI ODBOR

24. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov društva za obdobje dveh let. Zbor članov lahko podaljša mandat nadzornemu odboru za nadaljnji dve leti.

Nadzorni odbor izvoli izmed članov nadzornega odbora predsednika nadzornega odbora.

Naloge nadzornega odbora so:
– spremljanje dela zastopnika društva in upravnega odbora med dvema zboroma članov,
– stalni nadzor na finančnim in materialnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Sklepi nadzornega odbora so veljavni, če o njih odločajo vsi člani in če zanje glasujeta dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov društva, imajo pa pravico biti prisotni na sejah vseh organov društva brez pravice odločanja. Na seji upravnega odbora mora biti vedno navzoč vsaj en član nadzornega odbora.

VII. ČASTNO RAZSODIŠČE

25. člen
Častno razsodišče sestavlja pet članov, ki jih izvoli zbor članov društva za obdobje dveh let. Zbor članov lahko podaljša mandat častnemu razsodišču za nadaljnji dve leti.

Častno razsodišče izvoli izmed članov častnega razsodišča predsednika častnega razsodišča.

Naloge častnega razsodišča so:
– strokovna presoja v primerih različnih izvedenskih mnenj in cenitev, če to zahteva sodišče ali naročnik,
– presoja o pravilni uporabi pooblastila in žiga članov sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke,
– ugotavljanje kršenja predpisanih standardov stroke pri izvajanju izvedeniških mnenj ali cenitev članov,
– ugotavljanje kršenja etičnih meril in kriterijev, določenih z etičnim kodeksom društva,
– ugotavljanje kršenja določb temeljnega akta in sklepov organov društva,
– reševanje pritožb članov, sodišč in strank,
– izdelava predloga z utemeljitvijo ministrstvu pristojnemu za imenik sodnih izvedencev in cenilcev za izbris iz imenika sodnih izvedencev in cenilcev za člana društva v primeru neetičnega opravljanja dela ali drugih hujših kršitev aktov društva,
– izrekanje opominov, javnih opominov in sklepov o izključitvi članov iz društva,
– reševanje sporov med člani društva in strankami ali med člani medsebojno.

Častno razsodišče je odgovorno zboru članov društva. Sklepi častnega razsodišča so veljavni, če o njih odločajo vsi člani in če zanje glasujejo vsaj trije. V primeru obravnave hujše kršitve člana, ki ima za posledico predlog prepovedi opravljanja dela sodnega izvedenca ali sklep o izključitvi člana iz društva, morajo vsi člani častnega razsodišča podati pisno obrazložitev svojega glasovanja.
Na sklep častnega razsodišča se prizadeti lahko pritoži na upravni odbor društva.

VIII. KOMISIJA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV GEODETSKE STROKE

26. člen
Društvo ima strokovno komisijo:

– komisijo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke.

Komisijo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke sestavlja pet članov, ki jih izvoli zbor članov društva za obdobje dveh let. Zbor članov lahko podaljša mandat Komisiji sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke za nadaljnji dve leti.

Komisija sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke izvoli izmed članov komisije predsednika komisije sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke.

27. člen
Naloge komisije sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke so da:

– deluje na področju uveljavljanja stroke,
– organizira strokovni svet za obravnavo in presojo strokovnih vprašanj,
– pripravlja strokovne podlage, pomembne za razvoj stroke, pravila delovanja, navodila in strokovna mnenja, sodeluje pri pripravi ali spreminjanju zakonodaje na tem področju,
– pripravlja strokovna gradiva in izpitne naloge,
– organizira izobraževalne seminarje in predavanja,
– opravlja druge naloge, pomembne za delovanje društva,
– sodeluje pri strokovnih presojah s častnim razsodiščem.

Število članov komisije se lahko poveča na osnovi sprejetih programov dela in ostalih aktov, ki jih sprejme zbor članov.

Komisija pri svojem delu lahko med člani organizirajo delovne skupine za pripravo posameznih projektov.

IX. ZASTOPNIK DRUŠTVA

28. člen

Društvo zastopa zastopnik društva, ki ga voli zbor članov. Zastopnik društva ima še svojega namestnika, katerega imenuje na to funkcijo in ga lahko z nje razreši.

29. člen

Zastopnik društva odloča o vseh vprašanjih življenja in dela v društvu na osnovi sklepov zbora članov in upravnega odbora, o katerih ne odloča zbor članov.

30. člen

Zastopnik društva je odgovoren za zagotovitev javnosti dela in zakonito delovanje društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

31. člen

Zastopnik društva zastopa društvo v mandatu, ki traja 2 leti po smernicah, sprejetih na zboru članov.

Število mandatov zastopnika društva in namestnika ni omejeno.

X. TAJNIK IN BLAGAJNIK DRUŠTVA

31. člen
Društvo ima tajnika in blagajnika, ki ju izvoli zbor članov za mandat dveh let z možnostjo podaljšanja mandata za nadaljnji dve leti. Tajnik opravlja evidenčna, korespondenčna in druga organizacijska dela pri poslovanju društva, blagajnik pa vodi evidenco finančno materialnega poslovanja v skladu s pravili o finančno materialnem poslovanju. Blagajnik je lahko tudi zunanja oseba po pogodbi.

XI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

32. člen
Za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva društvo:
– s članarino,
– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
– daril, volil in donacij,
– javnih sredstev,
– drugih sredstev.

DSICGEOS razpolaga s sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

33. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in v skladu z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega poslovanja.

34. člen
Finančno poslovanje DSICGEOS-a se odvija preko transakcijskega računa, ki ga ima društvo odprtega pri komercialni banki.

Finančno poslovanje DSICGEOS-a vodi blagajnik, ki opravlja finančni servis, po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju.
Denarna sredstva se vodijo v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju zastopniku društva in upravnemu odboru.

35. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo in so odredbodajalci: zastopnik društva in pooblaščeni namestnik ter tajnik društva.

36. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član DSICGEOS-a lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev društvo lahko najame finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

XII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

37. člen
Za disciplinski prekršek članov DSICGEOS-a se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov DSICGEOS-a ter tako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled DSICGEOS-a.

38. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče, ki lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
-opomin
-opomin pred izključitvijo
-izključitev

O pritožbah zoper ukrepe častnega razsodišča odloča zbor članov.

XIII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA

38. člen
Delo društva in njegovih članov je javno. Člane in javnost se o dejavnostih društva obvešča na rednih srečanjih, s pravico članov vpogledati v zapisnike organov društva, preko spletne strani in preko sredstev javnega obveščanja.

XIV. KONČNE DOLOČBE

39. člen

Društvo lahko preneha po sklepu zbora članov z večino prisotnih članov ali preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na Zvezo geodetov Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

40. člen

Akti DSICGEOS-a se s tem temeljnim aktom uskladijo v roku 12. mesecev od sprejetja tega temeljnega akta.

50. člen

Ta temeljni akt je bil sprejet na zboru članov DRUŠTVA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV SLOVENIJE dne, __.__.2013 in usklajen dne __.__.2013 in se začne uporabljati, ko ga potrdi pristojni organ upravne enote, ki je pristojen za registracijo društev.

S tem dnem preneha veljati statut Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije, ki je bil sprejet dne 18.01.2003.

V Ljubljani _____________________

Zastopnik Društva sodnih izvedencev
in cenilcev geodetske stroke Slovenije:

mag. Brane Kovač

 

Poglej naš etični kodeks:

Etični kodeks

Preglej pravilnik:

Pravilnik o delu častnega razsodišča

Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije (DSICGEOS) je na občnem zboru članov društva, ki je potekal dne 20. 4. 2018 v Žalcu soglasno sprejel

PRAVILNIK O MATERIALNIH STROŠKIH
V ZVEZI Z IZVEDENSKIM IN CENILSKIM DELOM

1. člen
uvodne ugotovitve;
Sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke s tem pravilnikom določajo način zaračunavanja dela opredeljenega v 1. odstavku 45. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15) in sicer materialnih stroškov v zvezi z izvedenskim in cenilskim delom za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve; kot npr.: izdelava elaboratov geodetskih storitev za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnega postopka in izdelava geodetskega načrta.
Pravilnik se sprejema z namenom, da sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke pri uporabi storitev figuranta, najemu strojne in programske opreme ali uporabi storitev geodetske gospodarske družbe, ki za izvedenca ali cenilca opravlja storitve po 1. odstavku 45. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih, delo opravijo skladno s pravili in standardi geodetske stroke ob upoštevanju dobre inženirske prakse in pri njegovem obračunavanju upoštevajo tarifni del cenika geodetskih storitev Inženirske zbornice Slovenije.
Z uporabo Cenika geodetskih storitev IZS bo zagotovljeno tudi ustrezno zaračunavanje geodetskih storitev, kot je določeno v drugem odstavku 45. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih.
S tem pravilnikom se ne posega v določbe Pravilnika o sodnih izvedenecih in sodnih cenilcih, temveč se zgolj konkretizira način zaračunavanja dela opredeljenega v 1. odstavku tega člena z namenom opredeljenim v 2. odstavku tega člena.
2. člen
Sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke bodo materialne stroške v zvezi z izvedenskim in cenilskim delom za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve zaračunavali skladno z vsakokratnim veljavnim Cenikom geodetskih storitev, vključno s tarifo geodetskih storitev, ki ga sprejme skupščina Upravnega odbora Inženirske zbornice Slovenije. V času sprejema tega pravilnika je veljavni cenik sprejet dne 14. 12. 2006 in spremenjen dne 16. 4. 2009, priloga 1 tega pravilnika.
Sodni izvedenci in cenilci geodetske stroke so dolžni pri naročanju storitev v zvezi z izvedenskim delom za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve pri gospodarski družbi in zavodu, poskrbeti, da delo opravi ustrezno strokovno usposobljena gospodarska družba ali zavod, ki svoje storitve zaračuna skladno s Cenikom geodetskih storitev in tarifo IZS.
V kolikor pride do sprememb Cenika geodetskih storitev IZS in tarife, se uporablja cenik veljaven ob trenutku naročanja storitve.
3. člen
V primeru prenehanja veljavnosti Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih, preneha veljati ta pravilnik.
4. člen
Kršitev določil tega pravilnika predstavlja prekršek, ki se obravnava v okviru disciplinskega postopka, ki ga vodi častno razsodišče društva.
5. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme občni zbor članov na seji in začne veljati 25. 4. 2018.
Člane društva se o pravilniku seznani na občnem zboru ter po elektronski pošti in objavi na spletni strani društva.

Društvo sodnih izvedencev in
cenilcev geodetske stroke Slovenije (DSICGEOS)
predsednica društva
Maja Macedoni

Cenik geodetskih storitev

ČLANARINA:

 • 60,00€
 • Članarino se nakaže na transakcijski račun št: IBAN SI56 0417 3000 0936 535 odprt pri NOVA KBM d.d. najkasneje do 30. aprila tekočega koledarskega leta.

 

Naše delo

 

Sodni izvedenci in cenilci iz geodetske stroke smo iz strani sodišč Republike Slovenije, upravnih enot Republike Slovenije in  drugih državnih organov imenovani v civilnih zadevah kot npr.:

 • Zaradi ureditve sodno določene meje
 • Zaradi razdružitve solastnega premoženja
 • Zaradi ugotovitve stvarne služnosti
 • Zaradi priposestvovanja
 • Zaradi ustanovitve in dovolitve nujne poti
 • Zaradi prenehanja vznemirjanja lastninske pravice
 • Zaradi ugotovitve lastninske pravice in vknjižbe lastninske pravice
 • Zaradi vzpostavitev etažne lastnine
 • Zaradi določitve pripadajočega zemljišča k stavbi
 • Zaradi cenitve nepremičnine
 • In vseh drugih, katero delo je povezano z merjenem, urejanjem prostora, nepremičnin.

Sodstvo Republike Slovenije

Imenik sodnih izvedencev

Izobraževanja v pravosodju

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Lokacija

 • DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV GEODETSKE STROKE SLOVENIJE

  Zemljemerska ulica 12
  1000 Ljubljana
  Matična številka: 1679058000
  Davčna številka: 28720725

 

Člani društva

Spodaj lahko pregledate naše člane društva.

1. Miha Ban

 mihaban@mejnik.si 

2. Sinja Bandelj

 sinja.bandelj@luz.si

3. Stanislav Barkovič

 geodetski.biro@siol.net

4. Miran Brumec

 miran.brumec@lgb.si

5. Marko Burger

burger.marko@siol.net

6. Jože Cestnik

geodetskibiro.cestnik@siol.net

7. Oton Cigoj

cigoj-gromap@siol.net

8. Tomaž Cink

tom.cink@gmail.com

9. Ciril Cvetko

 

10. Andrej Černe

 andrejc.cerne@gmail.com

11. Ferid Daca

daca@geograd.si

12. Jože Dolanc

gromatik@siol.net

13. Uroš Drobež

uros.drobez@abcgeo.si

15. Peter Galjanič

 geopika@t-2.net

16. Mojca Glinšek

mojca.glinsek@gmail.com

17. Brane Godec

brane.godec11@gmail.com

18. Janez Goršič

geobirom@triera.net

19. Damjan Gregorič

gea@siol.net

20. Mojca Hlebec

 mojca.hlebec@t-2.net

21. Iztok Ilc

iztok.ilc61@gmail.com

22. Samo Jakljič

 sjakljic@gmail.com

23. Srečko Kociper

 

24. Mojca Kofol

 mojca.kofol@merkantil-geo.si

25. Brane Kovač

 katastri@siol.net

26. Martina Krajnik

martina@progea.si

27. Peter Kreft

peter.kreft@teleing.si

28. Damjan Kvas

damjan.kvas@siol.si

29. Tadej Ledinek

ledinek.tadej@gmail.com

30. Janez Lovenjak

31. Maja Macedoni

 maja.macedoni@gmail.com

32. Matej Maligoj

matej.maligoj@gmail.com

33. Matjaž Mlinar

matjaz@mlinar-slovenc.si

34. Branko Novak

branko.novak@geofoto.si

35. Matej Plešnar

matej.plesnar@dezis.si

36. Uršula Porenta

urska.porenta@gov.si

37. Franc Porenta

franc.porenta@gov.si

38. Mojca Rutar

 mojca.rutar@amis.net

39. Iztok Seničar

iztok.senicar@asgeoplan.si

40. Maja Simon

m-simon@t-2.net

41. Anton Tratnik

anton.tratnik@gmail.com

42. Boštjan Trobiš

 bostjan.trobis@geonep.si

43. Miran Žulič

miran.zulic@siol.net